Aanvaardingscriteria

Antwerpen

De dienstverlening van Monumentenwacht richt zich in eerste instantie op het onderhoud van historisch waardevolle erfgoedobjecten.

De term ‘erfgoedobject’ kan betrekking hebben op:
- individuele gebouwen, klein historisch erfgoed (zoals kapelletjes, oorlogsmonumenten, graftekens) en ensembles (zoals een kasteel met bijgebouwen) of ondubbelzinnig identificeerbare onderdelen van dergelijke ensembles;
- de interieurs met kunstvoorwerpen die inherent deel uitmaken van het erfgoedobject;
- schepen, boten en drijvende inrichtingen met hun uitrusting en hun voortstuwingsmiddelen;
- archeologisch erfgoed: hieronder verstaan we zowel zichtbaar (bv. archeologische ruïnes en landschappelijke relicten zoals grafheuvels en mottes) als onzichtbaar (zoals begraven sporen van nederzettingen en bewoning) archeologisch erfgoed.

Komen prioritair in aanmerking voor opname in het ledenbestand van Monumentenwacht:
- erfgoedobjecten beschermd volgens de beschermingsstatuten van het Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013:
o beschermde monumenten en hun interieurs (die inherent deel uitmaken van het monument);
o ‘beeldbepalende’ gebouwen gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
o als monument beschermde vaartuigen;
o archeologisch erfgoed dat beschermd is als ‘beschermde archeologische site’, als ‘beschermd monument’ of als ‘beschermd cultuurhistorisch landschap’.
- vaartuigen beschermd als ‘varend erfgoed’ overeenkomstig het gewijzigde Varend Erfgoeddecreet van 9.05.2014.

Komen ook in aanmerking voor opname:
- gebouwen, archeologisch erfgoed of varend erfgoed opgenomen in de inventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed (https://inventaris.onroerenderfgoed.be) voor zover ze (sinds hun opname) hun waardevolle karakter niet hebben verloren;
- andere waardevolle erfgoedobjecten waarvoor een kandidaat-lid, binnen de grenzen van de redelijkheid, de kandidatuur in een dossier motiveert (bv. door te verwijzen naar publicaties, tijdschriftartikels, niet gepubliceerde studies, archieven…).

Indien er daarover twijfel is, beslist Monumentenwacht autonoom over de aanvaarding van de aangebrachte gebouwen of objecten. Het kandidaat-lid zal hiertoe, tezamen met zijn aanvraag, op eigen initiatief de nodige informatie ter beschikking stellen. Monumentenwacht laat deze, indien nodig, verder aanvullen.

Gebouwen en objecten die een voortschrijdend verval en/of ernstige structurele problemen vertonen, en waar regelmatig onderhoud niet langer volstaat, dienen het voorwerp uit te maken van een aangepaste deskundige restauratie. Zij kunnen niet opgenomen worden in het ledenbestand van Monumentenwacht.

Op gelijkaardige gronden kan Monumentenwacht beslissen, op basis van bevindingen gedaan tijdens een inspectie van de monumentenwachters, bestaande lidmaatschappen niet te hernieuwen. Na uitvoering van de vereiste globale restauratiewerken kan een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap ingediend worden.