Privacybeleid Monumentenwacht

Rubenshuis9

Welkom bij Monumentenwacht Vlaanderen en de provinciale monumentenwachten. Om onze diensten op een professionele manier te kunnen vervullen, hebben wij de persoonlijke gegevens van onze gebruikers nodig. Om deze enkel te gebruiken voor de diensten die wij aanbieden, geven wij graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van de gebruiker omspringen. Dit volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR).

Het onderstaande privacy-beleid betreft het gebruik van persoonsgegevens van leden van Monumentenwacht. Daarnaast verzamelt Monumentenwacht ook e-mailadressen van geïnteresseerden die de digitale nieuwsbrief van de organisatie wensen te ontvangen. Bij inschrijving op de nieuwsbrief kan men instemmen met het verwerken van de gegevens voor dit doeleinde. Het is op ieder moment mogelijk om de eigen gegevens aan te passen of weer te verwijderen uit deze mailinglijst.

Tot wie kunt u zich wenden met vragen? Wie is de “verwerkingsverantwoordelijke”? (GDPR art 13 lid 1. a)

Monumentenwacht Vlaanderen vzw is samen met de provinciale Monumentenwachten te beschouwen als verwerkingsverantwoordelijke vanuit de privacywetgeving. Monumentenwacht Vlaanderen vzw neemt de verantwoordelijkheden op zich voortvloeiend uit art. 13 en 14 van de Algemene Gegevensverordening (AVG-GDPR) als verwerkingsverantwoordelijke. Daartoe neemt Monumentenwacht Vlaanderen vzw de nodige stappen om hierover transparant te communiceren naar de leden door middel van een privacyverklaring op de website van Monumentenwacht Vlaanderen vzw en individuele communicatie naar de leden.

Contactgegevens:

- Monumentenwacht provincie Antwerpen: Ruggeveldlaan 99, 2100 Antwerpen (Deurne), 03 203 67 80
- Monumentenwacht Limburg: Willekensmolenstraat 140, 3500 Hasselt, 011 23 75 90
- Monumentenwacht Oost Vlaanderen: Leopoldkazerne blok C, Eekhout 5, 9000 Gent,
09 267 61 55
- Monumentenwacht Vlaams Brabant: Provincieplein 1, 3010 Leuven, 016 31 97 50
- Monumentenwacht West Vlaanderen apb: Koning Leopold III-laan 31, 8200 Brugge (Sint-Andries),
050 40 33 08
- Monumentenwacht Vlaanderen vzw: Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, 03 212 29 50

Met vragen over het gevoerde privacybeleid kunt u terecht bij de respectievelijke Functionarissen voor de gegevensbescherming/veiligheidsconsulenten (= DPO: Data protection Officer).

Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden (GDPR art 13 lid 1 c)

De administratieve verwerking van uw lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande facturatie. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)? (GDPR art. 13 lid 1 d)

Alle medewerkers van Monumentenwacht Vlaanderen en de provinciale Monumentenwachten (monumentenwachters, administratieve medewerkers, coördinatoren, adviseurs).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard (GDPR art. 13 lid 2 a)

Uw gegevens worden bewaard zo lang u aangesloten blijft bij Monumentenwacht.

Rechten van de betrokkenen (GDPR art. 13 lid 2 b)

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u uw provinciale monumentenwacht contacteren.
- U heeft het recht om gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
- U heeft het recht om uw gegevens te (laten) wissen
- U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken
- U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
- U heeft het recht om uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

Recht op intrekken toestemming (GDPR art. 13 lid 2 c)

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit (GDPR art. 13 lid 2 d)

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot de:

Privacycommissie
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
TEL: +32 (0)2 274 48 00
FAX: +32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be

Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens (GDPR art. 13 lid 2 e)

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om u de diensten aan te bieden waarvan u als lid/abonnee van Monumentenwacht gebruik kunt maken.
Deze diensten zijn: het uitvoeren van inspecties en adviesverlening, het toezenden van inspectierapporten en de daarmee gepaard gaande correspondentie (facturen, opvolging inspectie, nazorg, …), toezenden van onderhoudsbrochures, externe nieuwsbrief, …
Indien u er voor kiest om uw gegevens niet mee te delen kunnen wij onze dienstverlening niet uitvoeren en kunnen wij uw lidmaatschap weigeren.