Varend erfgoed

Eigenaars van historische vaartuigen kunnen een beroep doen op de diensten van Monumentenwacht.

Varenderfgoed2022c
Varenderfgoed2022b

Wat doet Monumentenwacht voor varend erfgoed?

Aan de hand van inspecties brengt Monumentenwacht de toestand van historische vaartuigen in kaart. In regel wordt er gestreefd naar een zo volledig mogelijke inspectie, maar ook deelinspecties naar aanleiding van een expliciete vraag zijn mogelijk. Zo komen de romp, het dek, de dekuitrusting, de besturing, het schrijnwerk en de interieurinrichting uitgebreid aan bod. De technische installaties daarentegen worden door ons niet in detail geïnspecteerd, daar heb je andere specialisten voor. Ook voor diktemetingen van ijzeren rompen verwijzen we graag door. Een inspectie gebeurt in principe visueel en niet-destructief, en is beperkt tot de zichtbare gedeelten die veilig bereikbaar zijn.

Na de inspectie ontvangt de eigenaar-beheerder een inspectierapport. Dat geeft naast een gedetailleerd overzicht van de toestand van het vaartuig, ook adviezen over onderhoud, preventieve maatregelen en kleine herstellingen en verwijst zo nodig door voor verder onderzoek of naar geschikte specialisten. Fotomateriaal en eventueel schetsen verduidelijken het rapport en maken het gemakkelijker om de gebreken te duiden en te lokaliseren. Aan alle uit te voeren werken of maatregelen wordt een prioriteit toegekend en zo nodig een frequentie waarmee ze herhaald moeten worden. Een overzichtstabel vormt een uitstekende basis om werken te plannen. De rapporten van Monumentenwacht worden zo opgemaakt dat ze een eenvoudige aanzet vormen voor het opstellen van een beheersprogramma en de aanvraag van premies van het agentschap Onroerend Erfgoed. Ze kunnen tevens bijdragen om een certificaat van onderzoek (CvO) te onderbouwen.

Lidmaatschap en tarieven

Om beroep te kunnen doen op onze diensten, dient een vaartuig wel eerst lid te worden bij Monumentenwacht. In de eerste plaats richten we ons op vaartuigen die beschermd zijn als ‘varend erfgoed’ en/of opgenomen zijn in de inventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed, voor zover ze hun waardevolle karakter niet hebben verloren. Voor andere vaartuigen kan een gemotiveerd aanvraagdossier worden ingediend, dat door Monumentenwacht autonoom beoordeeld zal worden.

Je kan, dankzij de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid, tegen bijzonder lage tarieven een beroep doen op de dienstverlening van onze specialisten. Je betaalt enkel de uren die de monumentenwachters besteden aan de inspectie ter plaatse tegen een vast tarief van 50 euro per manuur. Het aantal uren werk dat nodig is, hangt onder meer af van de aard, de grootte en de toestand van het erfgoedobject. Verplaatsingskosten worden niet aangerekend. Een lidmaatschap van 40 euro zal, gezien de uitzonderlijke problematiek van het varend erfgoed, enkel in rekening gebracht worden, aansluitend aan een inspectie.

Niet twijfelen, lid worden!

Voor specifieke vragen kan je terecht bij Erik Müller (Monumentenwacht provincie Antwerpen), coördinator van de varend-erfgoedwerking van Monumentenwacht.