Meerjarenonderhoudsplan met kostprijsindicatie

Met meerjarenonderhoudsplannen met kostprijsindicatie wil Monumentenwacht een gebruiksvriendelijk document aanreiken dat de leden helpt om de kosten voor het onderhoud van hun eigendom te schatten en te plannen.

Het meerjarenonderhoudsplan bevat:

  • een korte omschrijving van de uit te voeren werken, gegroepeerd per type werk en uitvoerder (zoals schilderwerken, buitenschrijnwerk …);
  • een aanbeveling voor de planning en de frequentie van de werken (eenmaal per jaar, om de vijf jaar …);
  • de hoeveelheden of aantallen en de geraamde kostprijs.

Een meerjarenonderhoudsplan opmaken is maatwerk. Er wordt daarom in hoge mate rekening gehouden met de specifieke noden en de situatie van de eigenaar-beheerder.

Verder wordt er ook rekening gehouden met de randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderhoud, zoals budgetten en tijd, de bewaringstoestand en de toegankelijkheid van het gebouw, en het type eigenaar-beheerder (gemeentelijke overheden/kerkraad/particulier).

De raming en de onderhoudsplanning zijn gebaseerd op de aanbevelingen uit de rapporten van de bouwkundige monumentenwachters en op een bijkomend plaatsbezoek.
De kostprijsindicatie past in de aandachtsverschuiving van restauratie naar goed beheer en regelmatig onderhoud.

  • De nood aan een kostprijsindicatie en een meerjarenplanning voor onderhoud bij de geadviseerde onderhoudswerken bleek uit zowel de ledenenquête als de pilootprojecten bij particulieren.
  • De Vlaamse overheid benadrukt steeds meer het belang van onderhoud en goed beheer. Een van de beleidslijnen in de beleidsnota 2009-2014 van Vlaams minister Geert Bourgeois is dat hij het zwaartepunt verplaatst van de financieringen van restauratie naar onderhoud, beheer en herbestemming.
  • Ook de wetgeving rond kerkraden in Vlaanderen werd met het decreet van 7 mei 2004 aangepast. Sindsdien moeten kerkraden een meerjarenbegroting opmaken, ook voor werken aan het patrimonium. De kostprijsindicatie en de planning van de onderhoudswerken kan hen daarbij op weg helpen.

Wenst u een beroep te doen op Monumentenwacht voor een kostprijsindicatie of wilt u meer inlichtingen? Neem dan contact op met Manoëlle Verbeeck, medewerker meerjarenonderhoudsplanning.
Voor meer info over de timing en planning kan u steeds contact opnemen.

U vindt de tarieven terug op de pagina ‘Lid worden’.